วารสารสานพลัง สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช)

วารสารสานพลัง สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช) ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เป็นตัวแทนฝ่ายวิชาการจับมือขับเคลื่อนงานสร้างสุขภาพ 
กับภาคีเครือข่ายสุขภาพและภาคประชาชน