ประชุมเพื่อวางแผนเตรียมการในการจัดอบรมและสำรวจสถานที่สำหรับใช้ในการอบรมหลักสูตร ปลุก"พลังก้าวสู่จุดมุ่งหมายแห่งชีวิต" (The Power of Life NLP) ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีที่ ๒ ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ กรกฎาคม ๒