การนิเทศการฝึกประสบการณ์สาธารณสุขชุมชน ๒ ของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ ๓ โดยอาจารย์นิเทศของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง