พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในด้านพันธุกรรมพืช กิจกรรมการพัฒนาหัวหน้าส่วนราชการในบทบาทและความสำคัญการขับเคลื่อนโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ในการพัฒนาพื้นที่และสร้างรายได้ให้กับชุมชน การอบ