ร่วมงานและเยี่ยมชมบูธวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย “เพื่อประชาชนสุขภาพดี ๑๐๐ ปี แห่งการพัฒนา”