โครงการ พัฒนาเยาวชนไทย ให้มีจิตสำนึกต่อส่วนรวม และร่วมพัฒนาประเทศ ตามรอยพระยุคลบาท พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ และทุนการศึกษาการดำเนินโครงการในครั้งนี้ ทีมผู้รับผิดชอบโครงการ ได้