อ. นงนารถ สุขลิ้ม รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและ อ.วัฒนา แป้นน้อย ร่วมการประชุมเพื่อให้ข้อเสนอแนะ(ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีและบัณฑิต ศึกษาสาขาสาธารณสุขศาสตร์ (มคอ.๑) ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารบริหารและสำนักงานกลาง ม.ทักษิณ