กิจกรรม ทำบุญ สร้างความดี ตามวิถีวัฒนธรรมไทย ประจำเดือนกรกฎาคม