ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตรัง ครั้งที่ ๑/๑๕๖๑