ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์สถาบันพระบรมราชชนกส่วนกลางและวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก