งานและร่วมกิจกรรมในโครงการตลาดนัดคุณธรรมประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีแพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน