พิธีเปิดเนตรหมอชีวกโกมารภัจจ์และเปิดให้บริการแพทย์แผนไทย