ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ มอบของที่ระลึกและกล่าวขอบคุณอาจารย์พี่เลี้ยงจากแหล่งฝึกประสบการณ์สาธารณสุขชุมชน ๒ จากเทศบาลนครตรัง และเทศบาลเมืองกันตัง ของนักศึกษาหลักสูตสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ ๓