ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับคณาจารย์หลักสูตร แพทย์แผนไทยและผู้เกี่ยวข้อง เนื่องในโอกาสเปิดให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย