พิธีสมโภชเทียนพรรษาและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ในโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม วันสำคัญทางศาสนา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑