นางนงนารถ สุขลิ้ม

ตำแหน่ง: 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง: 
รองผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา