โครงการค่ายวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่รั้ววสส.ตรัง ประจำปี ๒๕๖๑(Academic Camp for Preparation on SCPH TRANG Campus 2018)