เป็นคณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการเครือข่ายหมออนามัยแห่งชาติครั้งที่ ๑ เครือข่ายหมออนามัยขับเคลื่อนสุขภาวะชุมชนไทยเข็มแข็ง จัดโดยสมาคมหมออนามัย