ประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการทำผลงานวิชาการเพื่อเลื่อนระดับที่สูงขึ้น