อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ระบบ ThaiJo๒ สำหรับบรรณาธิการวารสาร”