ฟังบรรยายพิเศษหัวข้อ "จริยธรรมกับการเผยแพร่งานวิจัย" ในงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๐ และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๙  ในรายวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย และโครงการวิจัยเพื่อ