ศึกษาดูงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ในโครงการ ค่ายวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่รั้ว วสส.ตรัง