ร่วมรับประทานกาแฟยามเช้าและปรึกษาหารือเรื่องคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลกับนายแพทย์ไพศาล เกื้ออรุณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช