ดร.กรรณิกา เรืองเดช ชาวสวนศรีเจริญ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ สาขาการรับใช้สังคม จากผลงานวิจัยเรื่อง "ผลของหลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายทางปัญญาเพื่อการจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพในชุมชนต่อการพัฒนาสมรรถนะในการปฏ