อ. จันทิมา ลิ่มหัน หัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตรสาธารณสุขชุมชน ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ องค์การนิสิตพัฒนางานสู่อัตลักษณ์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557