ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในจากเครือข่ายสถาบันวิชาการสาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย์ (สวสท.) และเครือข่ายการศึกษาพยาบาลและสาธารณสุขภาคใต้ (SC-Net)