พบปะพูดคุยเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการเรียน ความเป็นอยู่ในหอพัก การปรับตัวในสภาพแวดล้อมใหม่ของนักศึกษาใหม่ร่วมกับหัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตรและคณาจารย์จากกลุ่มงานกิจการนักศึกษา