รับฟังผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในจากเครือข่ายสถาบันวิชาการสาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย์ (สวสท.)และเครือข่ายการศึกษาพยาบาลและสาธารณสุขภาคใต้(SC-Net)