บรรยายพิเศษในหัวข้อ"การจัดขยะและการลดใช้โฟมภายในวิทยาลัย" ในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วสส.ตรัง ปีการศึกษา ๒๕๖๑