ว่าที่ ร.ท.อานนท์ เสมียนชัย จากโรงพยาบาลบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ ศิษย์เก่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาธารณสุขศาสตรสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนรุ่นที่ ๑๑ เข้าเยี่ยมพร้อมทั้งพบปะพูดคุยสอบถามสาระทุกข์สุกดิบและร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศ