ร่วมรับฟังผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมาตรฐานการอาชีวศึกษา จากเครือข่ายสถาบันวิชาการสาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย์ (สวสท.)และเครือข่ายการศึกษาพยาบาลและสาธารณสุขภาคใต้ (SC-Net)