ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และคณาจารยฺ์ วสส.ตรัง พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับท่าน ส.ส.สมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.ตรัง ,นายนิวัฒน์ ชลธาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนธานีและ รองนายก อบต.ควนธานี ,นายสมชาย หอยสังข์ นายกองค์การบร