ร่วมการประชุมบูรณาการ การทำงานร่วมกันของผู้นำทุกภาคส่วน ในตำบลควนธานี