ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และคณาจารยฺ์ วสส.ตรัง ร่วมสำรวจที่ดินสาธารณประโยชน์ภายในวิทยาลัย กับ นายนิวัฒน์ ชลธาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนธานีและ รองนายก อบต.ควนธานี ,นายสมชาย หอยสังข์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง ,นายฉาย ศรีธัญญแก้ว กำนันตำ