ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๑