ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักวิจัยเครือข่าย สวสท.ด้านการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ