นักศึกษาที่นับถือศาสนาอิสลามทำพิธีอัรวะห์ โดยมีการอ่านยาซีน เพื่อสร้างความบารอกัต(สิริมงคล)ในการใช้ชีวิตในวิทยาลัย และในการนี้ ดร.วิชาญ สายวารี รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา ได้ให้การนาซีฮัต (คำตักเตือน) และแนวทางการใช้ชีวิตในวิทยาลัยแก่นักศึกษาที่นับ