ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ผ่านระบบ Video Conference