เข้ารับรางวัลมูลนิธิสถาบันพระบรมราชชนกในงานชื่นชมเชิดชู ผูกพัน ร้อยรักด้วยดวงใจชาว SC-NET โดย ดร.กรรณิกา เรืองเดช ชาวสวนศรีเจริญได้รับรางวัล ประเภทอาจารย์ผู้สอน ด้านการเรียนการสอน ดร.พยงค์ เทพอักษร ประเภทอาจารย์ผู้สอน ด้านการวิจัย (อาจารย์อดิศักดิ์ ศรีละอ