ข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ด้านการจัดทำแผนปฏิบัติการของเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขเครือข่ายภาคใต้ (SC-NET) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒