ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒