ร่วมเป็นคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปี ๒๕๖๐