ประชุมและนำเสนอผลการดำเนินงานในรอบเดือนของชมรมทูบีนัมเบอร์วัน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ในวาระประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอกันตัง (ศก.ปส.อ.กันตัง)