ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ปฎิบัติงานดีเด่น ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง