ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ สังเกตการณ์การจัดทำข้อเสนอแผน/โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัย ๒๕๖๑-๒๕๖๔