นายฉัตรชัย ขวัญแก้ว ศิษย์เก่าหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลาเข้าเยี่ยมพร้อมทั้งพูดคุยสารทุกข์สุกดิบและมอบของที่ระลึก แก่ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ