ร่วมประชุมและเป็นวิทยากรกลุ่มการขับเคลื่อนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)