ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐