"เด็กโรงเรียนบ้านบางหมากน้อยอ่อนหวาน" โครงการส่งเสริมสุขภาพดีสู่ชุมชน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ปี 2 อ.พชรวรรณ หนูฤทธิ์ ที่ปรึกษาโครงการ ณ โรงเรียนบ้านบางหมากน้อย อ.กันตัง จ.ตรัง