โครงการบริการแบบบูรณาการองค์ความรู้สู่ชุมชน ต.ละมอ อ. นาโยง จ.ตรัง ปี 2556-2557 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เรื่องความเสี่ยงจากสารพิษตกค้างจากการใช้สารเคมีในการทำการเกษตร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลละมอ ต.ละมอ อ. นาโยง จ.ตรัง